Politika e Privatësisë

Me hyrjen në fuqi të Rregullores së BE-së nr. 679, datë 27 Prill 2016 – GDPR ne kemi ndërmarrë hapa për të përditësuar politikën tonë të privatësisë në mënyrë që t’u ofrojmë Vizitorëve të gjithë informacionin mbi mënyrën se si ne mbledhim, menaxhojmë dhe ruajmë të dhënat personale të mbledhura në internet.
Të gjitha informacionet për kompaninë tonë mblidhen në faqen e internetit dhe përmes formularëve të veçantë vizitori mund: të kërkojë informacion, të shkarkojë katalogët tanë dhe të regjistrohet në blogun tonë.
Qëllimi ynë është të ofrojmë të gjithë informacionin e nevojshëm për ta bërë navigimin brenda sajtit transparent dhe të sigurt. Prandaj është e rëndësishme të lexoni me kujdes përmbajtjen e këtij dokumenti dhe në rast mosshpërndarjeje, ju këshillojmë të mos vazhdoni shfletimin.
 
Duke vazhduar të shfletoni faqen, ju pranoni përmbajtjen e dokumenteve: Politika e Cookie
 
Politika e privatësisë
Kontrolluesi i të dhënave
Të dhënat personale të mbledhura gjatë shfletimit të faqes sonë, si dhe të dhënat që do të dërgohen vullnetarisht përmes formularit të kontaktit do të përpunohen nga Archimedia Srl, zyra e regjistruar në Viale delle Industrie 53/c, Rovigo (RO) si kontrollues i të dhënave, ( “Të dhënat kontrollues”).
 Si pjesë e aktivitetit të saj, ArchiMedia ka identifikuar një Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave, i cili mund të kontaktohet në adresën e mëposhtme të emailit info@dentistiinalbania.com
 
Qëllimi i trajtimit
 
Të dhënat personale të mbledhura gjatë shfletimit të faqes sonë, si dhe të dhënat që ju na dërgoni vullnetarisht përmes formularit të kontaktit do të përpunohen vetëm për t’iu përgjigjur kërkesave të dërguara.
 Nëse abonoheni në blog, ne do t’ju dërgojmë informacion në lidhje me shërbimet dhe produktet e Kontrolluesit të të Dhënave.
 Në rastin e kërkesave për informacion nëpërmjet formularëve tanë, ju informojmë se nëse mund t’ju dërgojmë, duke respektuar gjithmonë interesat dhe të drejtat tuaja, komunikime në lidhje me shërbimet dhe produktet e Kontrolluesit të të Dhënave të ngjashme me ato që keni përdorur tashmë, përveç nëse nuk jeni dakord. për të komunikuar me kontaktet e treguara në këtë informacion
 Për të zbuluar se si përpunohen të dhënat e navigimit, ju lutemi referojuni asaj që specifikohet në dokumentin e Politikës së Cookie.
 
Lloji i të dhënave personale të mbledhura
 
Të dhënat personale të mbledhura në faqe (emri, mbiemri, numri i TVSH-së, emaili, numri i telefonit – në vijim, “të dhënat personale” apo edhe “të dhënat”) nuk kanë natyrën e të dhënave të veçanta.
 
Metodat e përpunimit të të dhënave dhe kohëzgjatja e përpunimit
 
Përpunimi i të dhënave personale bëhet duke përdorur mjete manuale, letre, IT dhe telematike me logjikë të lidhur ngushtë me qëllimet e përcaktuara në informacionin e privatësisë dhe në çdo rast për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave.
 Brenda, Kompania ia beson përpunimin e të dhënave personale personave të autorizuar që kanë marrë udhëzime dhe trajnime specifike dhe që kanë marrë përsipër t’i trajtojnë të dhënat në mënyrë konfidenciale.
 
Kohëzgjatja e Trajtimit
 
Të dhënat personale ruhen për të gjithë kohëzgjatjen e marrëdhënies kontraktuale dhe, në rast revokimi dhe/ose një lloj tjetër ndërprerjeje të marrëdhënies së sipërpërmendur, brenda afateve të përcaktuara me ligj për përmbushjen, për shembull, të detyrimeve tatimore.
 Për qëllime marketingu, të dhënat do të ruhen deri në revokimin e pëlqimit ose për periudhën e përcaktuar nga legjislacioni ose nga dispozitat e nxjerra nga Autoriteti Mbikëqyrës.
 
Përditësimet
 
Kontrolluesi i të dhënave, pas indikacioneve nga Autoritetet Mbikëqyrëse ose në rast ndryshimesh organizative, mund të përditësojë dhe/ose ndryshojë këtë dokument, prandaj vizitorët duhet të kontrollojnë periodikisht për çdo ndryshim. Në çdo rast, për të bërë transparente marrëdhënien tonë me të gjithë Vizitorët, të cilët kanë dërguar kërkesa përmes faqes, ne do të dërgojmë një njoftim specifik.
 
Të drejtat e vizitorëve
 
Në zbatim të parimit të transparencës, Vizitori mund të kërkojë të gjithë informacionin në lidhje me përpunimin e të dhënave të tij personale si dhe të ushtrojë të drejtat e njohura nga GDPR dhe të përcaktuara në nenet 15 – 23 Rregullorja e BE-së nr. 679 e 27 prillit 2016 – GDPR :
 
– akses në të dhënat personale;
 
– të marrë korrigjimin ose anulimin e të njëjtit ose kufizimin e trajtimit që i përket;
 
– për të kundërshtuar trajtimin; transportueshmëria e të dhënave;
 
– të revokojë pëlqimin, : revokimi i pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e trajtimit të bazuar në pëlqimin e dhënë përpara revokimit;
 
– për të bërë një ankesë pranë Autoritetit Mbikëqyrës (Garantuesi i Privatësisë)
 
Të drejtat tuaja mund të ushtrohen duke i dërguar një kërkesë kontrolluesit të të dhënave në kontaktet e mëposhtme:
 
Udhëtoni dhe buzëqeshni
Adresa: Rr.”Parku i madh”, Tiranë
Email: info@alphacontact.al
 
Për më shumë informacion nga ne në lidhje me këtë politikë ose për çdo pyetje në lidhje me të, ju lutemi na kontaktoni!